Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

 

Door het plaatsen van een order bevestigd u voor akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

 

PLAATSEN VAN EEN ORDER / KOPEN VAN PRODUCTEN

Een order wordt beschouwd als te zijn geplaatst als de volgende stappen zijn voltooid:

  • bij telefonisch bestellen heeft u verteld welke producten u wilt kopen, of
  • bij online bestellen, heeft u de producten geselecteerd die u wilt kopen door gebruik te maken van de optie " in winkelwagen"; u kunt op ieder moment de inhoud van het winkelwagentje bekijken en aanpassen door de hoeveelheid producten te wijzigen, producten te wissen of de gehele inhoud van het winkelwagentje te verwijderen;
  • u hebt de persoonsgegevens verstrekt die nodig zijn om levering mogelijk te maken en
  • u hebt uw voorkeursmethode geselecteerd voor levering en betaling.

 

Als uw online order eenmaal is geplaatst, kan deze niet meer worden gewijzigd via de website.  Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken of toezeggingen door verkoper, binden verkoper slechts indien zij schriftelijk door verkoper zijn bevestigd.

 

Als we uw order hebben geaccepteerd, zal aan u per e-mail een orderbevestiging worden verzonden op welk punt het koopcontract tot stand zal komen. We kunnen weigeren uw order te accepteren zonder een reden voor de afwijzing te vermelden. We storten iedere betaling die u al hebt gedaan, volledig terug.

 

Als u online bestelt, denk dan aan het volgende:

Niet alle producten zullen altijd beschikbaar zijn. Als een product niet op voorraad blijkt te zijn nadat u een order heeft geplaatst word het aankoopbedrag van dit product aan u terug betaald.

 

PRIJZEN EN BETALING

Alle prijzen worden getoond in de lokale munteenheid (Euro) en zijn inclusief B.T.W.

We behouden ons het recht voor de prijzen op ieder moment te wijzigen.  

De prijzen zijn exclusief de kosten van verzending / levering die duidelijk worden vermeld als aanvullende toeslagen op de prijs tijdens het orderproces.

 

Voor fouten en afwijkingen van prijs, afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van aantallen, maten en gewichten in overzichten en bij (vrijblijvende) offertes en/of orderbevestigingen is de verkoper niet aansprakelijk.

 

LEVERING EN OVERDRACHT VAN RISICO

De plaats van aflevering van de producten zal zijn zoals door u gekozen in uw order.

Giordani & More heeft geen fysieke voorraad, wij bestellen uw order rechtstreeks bij onze groothandel / leverancier. We zullen uw order zo snel mogelijk verwerken en leveren. Standaard is dit binnen 2- 5 werkdagen, maar niet later dan 14 dagen nadat de order door ons werd bevestigd.

 

We zijn niet aansprakelijk voor vertraging van de levering die werd veroorzaakt door omstandigheden waarover we geen controle hebben.

Na levering van de producten gaat het risico dat de producten verloren gaan en het eigendom van de producten over op u.

 

Giordani & More is niet verantwoordelijk voor het niet leveren, verkeerd of te laat leveren van een order veroorzaakt doordat u onjuiste of onvolledige persoonsgegevens verstrekte.

We behouden ons het recht voor een door u geplaatste order eenzijdig te annuleren als we redelijkerwijs vermoeden dat u een van de bepalingen schendt.

 

De leveringstermijn is vastgesteld op de voorwaarde dat de omstandigheden dezelfde blijven als ten tijde van het sluiten van de overeenkomst In geval van vertraging van de levering doordat omstandigheden zich wijzigen, wordt de levertijd verlengd met de tijdsduur van deze vertraging. Verkoper zal de wederpartij tijdig op de hoogte stellen van een eventuele vertraging. Vertraagde levering geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden noch om schadevergoeding te vorderen.

 

Evenmin is de koper bij overschrijding van de overeengekomen levertijd gerechtigd te weigeren de geleverde zaken in ontvangst te nemen en/of te weigeren de overeengekomen koopsom te betalen. Weigert koper niettemin de geleverde zaken in ontvangst te nemen, dan is de verkoper gerechtigd de geleverde zaken elders op kosten van koper op te slaan, onverminderd de verplichting tot betaling van de overeengekomen koopprijs.

Verkoper behoudt zich het recht voor om de goederen eerder te leveren dan de uiterste leveringsdatum.

 

RECHT OM ORDERS TE ANNULEREN

Behoudens uw recht een order te annuleren en een product te retourneren, moet u na ontvangst van de levering de inhoud controleren om er zeker van te zijn dat deze geen producten bevat die tijdens het transport beschadigd zijn geraakt. In dat geval moet u, of de persoon die de producten namens u ontvangt, Giordani & More onmiddellijk informeren door het indienen van een claim en het beschrijven van de schade of het defect. U kunt uw claim via email indienen info@giordaniandmore.nl

 

HERROEPINGSRECHT EN TERUGBETALING

U kunt een order op ieder moment annuleren, zelfs nadat u de orderbevestiging hebt ontvangen per e-mail of nadat de order mondeling is geaccepteerd, maar niet later dan 14 kalenderdagen vanaf de dag dat u in het fysieke bezit komt van het product of het laatste van de producten als u er meer dan één hebt besteld.

Om een order te annuleren, neemt u contact op via email info@giordaniandmore.nl Annuleer uw order voordat de annuleringsperiode verstreken is. Als u ons uw annuleringsverzoek toestuurt via e-mail dan is uw annulering geldig vanaf de verzenddatum..

 

U ontvangt de volledige vergoeding van de prijs die u voor de producten hebt betaald. We passen een vermindering toe op de vergoeding voor de waardevermindering van geleverde producten, als het verlies het resultaat is van onnodig handelen door u.

 

U bent alleen aansprakelijk voor een afgenomen waarde van de producten die resulteert uit het anders handelen dan noodzakelijk om de aard, de eigenschappen en het functioneren van de producten vast te stellen. We zullen de aan u verschuldigde vergoeding zo snel mogelijk verwerken en in ieder geval binnen 30 kalenderdagen na de dag dat we de geleverde producten van u terug hebben ontvangen.

Als u de producten naar ons hebt teruggestuurd omdat ze defect of verkeerd omschreven waren, vergoeden we de prijs van een defect product volledig, en de  kosten die voor u ontstaan bij het retourneren van het artikel aan ons.

We zullen het bedrag terugbetalen via bankoverschrijving, U zal hoe dan ook geen kosten maken voor het retourneren.

 

We hebben de wettelijke plicht producten te leveren die conform het contract zijn. Als consument hebt u altijd wettelijke rechten met betrekking tot producten die defect zijn of niet zijn zoals beschreven. Advies over uw wettelijke rechten in het handelsgebied is verkrijgbaar bij de Consumentenbond.

 

KWALITEIT / GARANTIE    -     AANVAARDING EN RECLAME

De controle op aard, kwaliteit en conditie van het geleverde berust bij de koper. Indien niet terstond na ontvangst wordt gereclameerd, gelden de gegevens zoals op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld, als juist erkend.

 

Reclames omtrent manco’s of beschadigingen moeten, teneinde geldig te zijn, door de koper op het ontvangstbewijs worden aangetekend. Beschadigingen dienen door de koper tevens op beeldmaterieel te worden vastgelegd, welke beelden aan verkoper verstrekt worden door de koper.

 

Kwaliteitsreclame of afwijkingen van de specificaties worden door verkoper slechts in behandeling genomen indien zij verkoper rechtstreeks, binnen vijf dagen na levering van het geleverde, schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten en verstrekking van het beeldmateriaal.

 

Reclames over facturen dienen eveneens en op straffe van verval van recht schriftelijk te worden ingediend en wel binnen acht dagen na verzenddatum der facturen.

Reclames geven de koper geen recht om zijn betaling op te schorten, terwijl verrekening uitdrukkelijk is uitgesloten.

 

Indien reclame gegrond is, zal de verkoper te zijner keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel der geleverde zaken, hetzij de zaken vervangen na terugzending der oorspronkelijk geleverde zaken. Tot verdere schadevergoeding is de verkoper niet verplicht. Immateriële schade en schade geleden door derden en/of ander schade dan directe vermogensschade wordt nimmer vergoed.

 

Eventuele verschillen tussen de feitelijk geleverde hoeveelheden c.q. aantal colli en hetgeen tussen partijen is overeengekomen moeten, teneinde geldig te zijn, door de koper op het ontvangstbewijs worden aangetekend.

Koper dient verkoper binnen vijf dagen na ontvangst van de levering hiervan op de hoogte te brengen.

 

Indien goederen ontbreken bij de levering, en dit aan verkoper te wijten is, behoudt verkoper het recht om binnen twee weken na ontvangst van bericht van de koper, het ontbrekende gedeelte na te leveren, dan wel de resterende order te annuleren. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die de koper lijdt ten gevolge van afwijkingen in de omvang van de levering. Voor zover leveringen zijn gefactureerd doch niet afgeleverd ontvangt de koper een creditnota.

 

Tenzij bij de verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd. De feitelijke houdbaarheid van het geleverde kan nimmer worden gegarandeerd. Verkoper is niet verder aansprakelijk voor de gevolgen van het leveren van goederen die buiten wetenschap van verkoper inbreuk maken op intellectuele eigendommen van derden, dan maximaal de waarde van de betreffende goederen.

 

Behoudens expliciet schriftelijk overeengekomen garantiebepalingen dan wel door verkoper verstrekte garantiebewijzen verleent verkoper geen andere garanties dan de garantie welke hij van zijn leveranciers/fabrikanten ontvangt en welke garanties overdraagbar zijn.

 

Verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van de ondergeschikten van verkoper en/of van door hem ingeschakelde derden. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade of letsel die ontstaat aan het geleverde of aan personen of zaken ten gevolge van het lossen van de goederen. Koper is zich ervan bewust dat het geleverde breekbare materialen kan bevatten.

 

Koper heeft het recht (indien monster ter beschikking is) een monster ter keuring voorafgaand aan de bestelling te beoordelen. Indien het monster akkoord is bevonden, heeft de koper geen recht de daarop volgende levering te weigeren indien het monster en de levering overeen komen.

 

We garanderen verder de kwaliteit van ieder product en certificeren dat deze zijn vervaardigd voor ons en dat ze voldoen aan de hoogste kwaliteitsstandaarden. We zijn vol vertrouwen dat onze consumenten op iedere manier tevreden zullen zijn over onze producten.

 

Niet tevreden dan kunt u dit binnen 30 dagen schriftelijk aangeven en de producten retour sturen. De producten moeten binnen 30 dagen retour en in ons bezit zijn, willen wij een garantieclaim kunnen indienen. U ontvangt dan uw aankoopbedrag retour.

 

OVERMACHT

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de verkoper opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verkoper niet mogelijk is, langer duurt dan zes maanden, zijn partijen bevoegd de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

 

Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is de verkoper gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de overeenkomst en die niet aan de verkoper zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder ander zijn begrepen: niet- of niet-tijdige, dan wel niet-behoorlijke levering door de verkoper als gevolg van milieurampen, oorlog, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel of personeelsschaarste, weersomstandigheden, computerstoringen, storingen in of gebreken aan informatiesystemen van verkoper of diens toeleveranciers, gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden en in- en uitvoerbeperkingen dan wel sluiting van landsgrenzen.

 

RETOURZENDINGEN

Retourzendingen worden door de verkoper niet dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper door deze geaccepteerd.

Indien verkoper instemt met retourzending van geleverde zaken, dient retourzending door de koper te geschieden onder vermelding van factuurnummer(s) en de datum van levering. Aan koper wordt na ontvangst van de retourzending het aankoopbedrag van het betreffende product terug betaald. De verzendkosten die koper maakt om het product retour te sturen worden terugbetaald. Indien de gehele order retour word gestuurd, vergoeden wij ook de verzendkosten die door Giordani & More in rekening zijn gebracht tijdens het plaatsen van uw order.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD BIJ ORDERS DOOR BEDRIJVEN

Alle door verkoper geleverde zaken blijven eigendom van verkoper, tot op het moment van volledige nakoming van al hetgeen waartoe de koper, uit welken hoofde ook, jegens verkoper verplicht is. Indien de koper één of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomt, indien de koper zijn/haar faillissement of (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, failliet wordt verklaard, zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt, indien op het vermogen van de koper geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd, is de koper in verzuim en heeft de verkoper de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, ongeacht zijn verder recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting. In die gevallen is elke vordering die de verkoper op de koper mocht hebben ineens en dadelijk opeisbaar.

 

Zolang de eigendom der zaken niet op de koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen. De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren. Bij verkoop en/of aflevering door de koper aan derden in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf, alsmede bij overtreding van bovenstaande bepalingen voordat de betalingstermijn verstreken is wordt de koopprijs, ongeacht anders luidend beding, terstond ten volle opeisbaar.

 

De verkoper, die zijn recht op eigendomsvoorbehoud wenst uit te oefenen, wordt door de koper toegang verleend tot de door hem geleverde zaken. Voor zover nodig machtigt de koper de verkoper onherroepelijk tot uitoefening van zijn terugnemingsrecht.

De kosten die voortvloeien uit de uitoefening van zijn eigendomsrechten door de verkoper zijn voor rekening van koper.

 

BETALINGEN

Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling bij vooruitbetaling te geschieden, zonder verrekening en in Nederlandse valuta tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een andere munteenheid overeenkomen tot effectieve betaling waarvan koper alsdan gehouden is.

 

Via Klarna heeft u de mogelijkheid achteraf te betalen. Betaal alstublieft op tijd. Giordani & More is niet aansprakelijk voor de extra kosten die in rekening worden gebracht indien u  niet op tijd betaald.

Door de koper gedane betaling strekken, ongeacht de bestemmingen die de verkoper er aan geeft, steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan.

 

Onverminderd het vorenstaande is de koper aan de verkoper verschuldigd alle kosten die verkoper maakt tot inning van de aan verkoper verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van verkoper om daarenboven een vergoeding te vragen van schade, kosten en interesten, welke voor verkoper voortvloeien uit niet-, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming of ontbinding van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van advocaten, deurwaarders en schade-experts.

 

DIENSTVERLENING

Onverkort het bepaalde in de voorgaande artikelen zijn tevens de volgende bepalingen van toepassing indien verkoper diensten verleent alsmede het verstrekken van adviezen en assistentie aan of in opdracht van koper.

Verkoper zal de dienstverlening met zorg uitvoeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met koper schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

Verkoper zal koper zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien door wijziging in de overeenkomst, dan wel in de voorwaarden voor uitvoering, dan wel door overmacht, het tijdstip van voltooiing van de dienstverlening zal worden beïnvloed. Ten aanzien van opdrachten tot dienstverlening heeft verkoper een inspanningsverplichting tot levering van hetgeen is overeengekomen. Er is nimmer sprake van een resultaatsverbintenis.

Indien de koper algemene (inkoop)voorwaarden hanteert, worden deze niet door verkoper geaccepteerd en zullen de onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden prevaleren

 

AFWIJKING

Afwijking van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, is slechts mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de verkoper.

 

CONVERSIE

Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De nietigheid van enige bepaling heeft niet de nietigheid van de algemene voorwaarden tot gevolg.

 

GESCHILLEN

Alle met verkoper gesloten overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats of plaats van vestiging van verkoper.

 

EXTERNE LINKS

Verwijzingen naar sites die niet door Giordani & More worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen.

Giordani & More is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de prestaties van deze sites.

Hoewel Giordani & More uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Giordani & More worden onderhouden wordt afgewezen.